Klíčové aktivity

1. PORADENSTVÍ V OBLASTI PÉČE O OSOBU ZÁVISLOU

Jedná se o individuální poradenství pro neformální pečovatele, které bude zpravidla probíhat v domácnosti závislé osoby, respektive tam, kde neformální pečovatel převážně realizuje péči (Brno a okolí).

Poradenství se týká především zefektivnění, sdílení a organizace péče o osobu závislou tak, aby neformální pečovatel nebyl z důvodu dlouhodobé a intenzivní péče sociálně vyloučen. Obsahem poradenství je zejména:

- způsoby organizace a sdílení péče, kombinování formální a neformální péče - zapojení poskytovatelů sociálních služeb, rodiny a komunity do péče

- co je potřeba vyřídit ve vztahu k veřejné správě a dalším institucím a možnosti využívání sociálních a podpůrných služeb v Brně a okolí

- poradenství v oblasti vytváření bezpečného domácího prostředí s ohledem na zdravotní stav závislé osoby

- nácvik a supervize vybraných pečovatelských úkonů a odborných technik přímé péče (příjem potravy a tekutin, osobní hygiena apod.), doporučení zdravotnických potřeb a kompenzačních pomůcek (na základě zdravotního stavu osoby závislé a konkrétních podmínek v domácnosti např. vhodná místa pro umístění madel, typ koupelnové sedačky) pro zefektivnění péče a snížení zatížení neformálního pečovatele

Poradenství je realizováno Konzultantem, u kterého si účastníci vždy předem rezervují konkrétní termín e-mailem nebo telefonicky. 

2. SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ

Pravidelně 1x za 2 měsíce se budou moci účastníci projektu setkávat a vyměňovat si své zkušenosti týkající se všeho, co souvisí s péčí o osobu blízkou a postavením neformálního pečovatele.

Díky této aktivitě si budou moci neformální pečovatelé vzájemně vyměňovat informace a příklady dobré praxe a také sdílet své emocionální prožitky s osobami, které se nacházejí v obdobné situaci. Tato setkávání vnímáme jako důležitou formu prevence sociálního vyloučení neformálních pečovatelů a současně jejich prostřednictvím chceme motivovat účastníky k tomu, aby věnovali pozornost nejen potřebám osoby závislé, ale také svým.



3. SPECIFICKÉ PORADENSTVÍ PRO NEFORMÁLNÍ PEČOVATELE

Jde o specifickou individuální podporu neformálních pečovatelů jako osob dlouhodobě se nacházejících v psychicky náročné situaci spojené zpravidla s nedostatkem informací, změnou postavení na trhu práce a omezením sociálních kontaktů.

Obsahové zaměření poradenství bude dáno potřebami každého účastníka, především však půjde o tyto oblasti:

  • - sociálně-právní postavení neformálního pečovatele
  • - stres z dlouhodobé a/nebo intenzivní péče, vyčerpání, syndrom vyhoření
  • - sociální izolace a narušení rodinných vztahů z důvodu náročné péče o osobu závislou
  • - pracovně-právní vztahy, ztráta zaměstnání, zhoršení postavení na trhu práce z důvodu  dlouhodobé a/nebo intenzivní péče, kombinování péče se zaměstnáním
  • - finanční situace neformálního pečovatele (současná i budoucí), možnosti zlepšení
  • - příprava na období po skončení péče - orientace v požadavcích trhu práce, možnosti   dalšího vzdělávání a osobního rozvoje, uplatnitelnost na trhu práce
  • - motivace, aktivizace a prevence sociálního vyloučení neformálního pečovatele